សន្តិសុខ និងការរក្សាការសម្ងាត់

ក្រសួងជំរឿនប្រជាជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក មិនទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ព័ត៌មានពីកម្រងសំណួរប្រឆាំងនឹងអ្នកនោះទេ។ ស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក និងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលទទួលបានការការពារដោយច្បាប់។