หน้าหลัก

ขอบคุณสำหรับกำรถูกนับ L.A. !

ระยะเวลำตอบสนองกำรสำรวจสำมะโนประชำกรปี 2020 สิ้นสุดแล้ววันที่ 15 ตุลำคม 2020

สมัครรับข่ำวสำรของเรำเพื่อรับข้อมูลใหม่เพิ่มเติม

อีเมล์มำที่ Mayor.LACensus2020@lacity.org สำหรับคำถำมต่ำง ๆ