ទំព័រដើម

អរគុណច្រើនដែលត្រូវបានរាប់ចំនួន L.A.!

ពេលវេលាផុតកំណត់នៃការឆ្លើយតបសម្រាប់ជំរឿនឆ្នាំ2020 គឺនៅថ្ងៃទី15 ខែតុលា ឆ្នាំ2020។

សាបស្រ្កែបទៅកាន់សំបុត្រសារព័ត៌មានរបស់យើងសម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្តទៀត។

អុីែមលេន់Mayor.LACensus2020@lacity.org សប់សំណួ រេផwងៗ។