សម្ភារៈឯកសារ/និមិត្តសញ្ញា និងសៀវភៅណែនាំអំពីការផ្សព្វផ្សាយឈ្មោះតាមបណ្តាញព័ត៌មានសង្គម

ចែករំលែក និងព្រីនខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ និងប័ណ្ណប្រៃសណីយ៍របស់យើងដើម្បីជួយយើងចែករំលែកព័ត៌មានអំពីការធ្វើជំរឿនឆ្នាំ2020 នេះ។ សម្ភារៈឯកសារលើបណ្តាញសារព័ត៌មាននឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។