គណៈកម្មការរាប់ចំនួនពេញលេញ

ជាលើកដំបូងហើយដែលទីក្រុងនិងខោនធី Los Angeles មានការសហការគ្នាក្នុងការបង្កើតនូវគណៈកម្មការរាប់ចំនួនពេញលេញ (ហៅកាត់ថា “CCC”) ដែលមានសមាសភាពពីតំណាងនៃស្ថាប័ន សាលារៀន និងអាជីវកម្មចម្រុះនៅក្នុងតំបន់របស់យើង។
សម្រាប់សំណួរអំពី CCC សូមទាក់ទងទៅកាន់ Mayor.LACensus2020@lacity.org

រចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរបស់ CCC