ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើង

សម្រាប់សំណួរទាក់ទងនឹងផ្នែកសារព័ត៌មាន សូមទំនាក់ទំនង lamayornews@lacity.org។ សម្រាប់សំណួរស្តីពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ទីក្រុង សូមទំនាក់ទំនង Mayor.LACensus2020@lacity.org។ ទទួលបានដំណឹង។ មានការចូលរួម។ ត្រូវបានគេរាប់ចំនួន។