خانه

با تشکر از مشارکت شما در سرشماری! LA

مهلت شرکت در سرشماری  2020 اکتبر 15 2020, به پایان رسید.

برای دریافت اطلاعات و خبر نامه از طرف ما به اشتراک ما به پیوندید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ایمیل   Mayor.LACensus2020@lacity.org  تماس بگیرید.