Ủy ban Thống Kê Hoàn Chỉnh

Lần đầu tiên, Thành phố và Quận Los Angeles hợp tác để tạo ra một Ủy ban Thống Kê Hoàn Chỉnh ( Complete Count Committee - CCC) gồm các đại diện của các tổ chức, trường học và doanh nghiệp đa dạng dựa trên cộng đồng của chúng ta.

Đối với các câu hỏi về CCC, xin liên lạc Mayor.LACensus2020@lacity.org.

Biểu đồ tổ chức Ủy ban Thống kê Hoàn Chỉnh