ข้อมูล

ความหมายของคำว่า ‘นับจำนวนประชากรได้ยาก’ อยากทราบไหมว่าชุมชนของท่านเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับชุมชนอื่น ๆ เจาะลึกข้อมูลในระดับท้องถิ่น รัฐ และประเทศได้ที่นี่